นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้บริการ

เอสฟิต รีแฮบ (“เอสฟิต”) ได้จัดทำประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้บริการกายภาพบำบัดกับทางเอสฟิตฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ จัดเก็บ ส่งต่อเปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการของเอสฟิตทราบ

เมื่อท่านให้ข้อมูลการสมัครใช้บริการ และส่งข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของท่านให้แก่เอสฟิตแล้ว ท่านจะถือว่าเป็น ผู้ใช้บริการของเอสฟิต (“ผู้ใช้บริการ”) และเอสฟิตจะถือว่า ท่านยอมรับและตกลงตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ เอสฟิตสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นโดย ตรงต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการแก่ท่านผู้ใช้บริการ ทั้งภายใต้กฎหมาย สัญญา และเพื่อการคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเอสฟิต ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของเอสฟิตอยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะถูกถือว่ายอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

กรณีเจ้าของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์ การที่เอสฟิตได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยตรงโดยได้รับการยอมรับและรับรองโดยผู้ปกครอง หรือกรณีที่ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลของผู้เยาว์แก่เอสฟิตโดยตรง เอสฟิตจะถือว่า เป็นกรณีการที่ผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการดังกล่าว ตกลงยอมรับให้เอสฟิตสามารถประมวลผลข้อมูลของผู้เยาว์ดังกล่าวได้ภายใต้นโยบายฉบับนี้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้เอสฟิตไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและสิทธิของผู้ปกครองดังกล่าว

นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของเอสฟิตเท่านั้น โดยไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการอื่นๆของบุคคลภายนอกที่อาจเชื่อมต่อหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโดยตรงของเอสฟิต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทประกัน ผู้ให้สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เอสฟิตจะประกาศอย่างชัดแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการรักษาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ และให้ถือว่า นโยบายฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เอสฟิตจำเป็นต้องประมวลผล

แหล่งข้อมูลที่เอสฟิตอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เอสฟิตอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการจาก 3 แหล่งโดยพื้นฐาน ได้แก่ (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยตรงจากผู้ใช้บริการ โดยผ่านการลงทะเบียนซักประวัติ (2) ข้อมูลการรักษาที่ได้มาจากสถานพยาบาลอื่น ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเคยเข้ารับการรักษา และมีความจำเป็นที่เอสฟิตจะต้องได้ข้อมูลจากแหล่งดังกล่าว เพื่อประกอบการให้บริการ (3) ข้อมูลเพิ่มเติมที่เอสฟิต โดยบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน และบุคคลผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติม จากกระบวนการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ทางเอสฟิตขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า เพื่อการให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่านผู้ใช้บริการและเอสฟิต รวมถึงการให้การสนับสนุนผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ เอสฟิตมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

• ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ปัจจุบัน วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และเพศ
• ข้อมูลเอกสารแสดงตนของท่าน ได้แก่ ข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
• ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพ อาทิ ประวัติการรักษาพยาบาล โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยาหรืออาหาร ซึ่งเอสฟิตจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่เอสฟิตแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของเอสฟิตแก่ท่าน
• ข้อมูลบันทึกการเข้ารับบริการ รวมถึงการติดตามอาการ ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการตรวจร่างกาย ในรูปแบบของฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือไฟล์ภาพการตรวจ การให้บริการหัตถการต่างๆ ที่บุคลากรของเอสฟิต อาจดำเนินการแก่ผู้ใช้บริการ และอาจรวมถึงการถ่ายภาพของท่านเพื่อการติดตามอาการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งที่ใช้บริการ
• ข้อมูลการชำระค่าบริการผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึง หลักฐานการชำระเงิน บัตรเครดิต หรือหลักฐานอื่นๆ รวมถึงข้อมูลการใช้สิทธิสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจมี
• ข้อมูลการติดต่อเป็นคำถาม ข้อสงสัย ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจติดต่อมายังเอสฟิต

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เอสฟิตได้รับ จะถูกเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลโดยเอสฟิต บนพื้นฐานที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

• เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เอสฟิตมีหน้าที่ตามกฎหมาย (1) ในฐานะสถานพยาบาล ซึ่งต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลการให้บริการ ตามมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล ซึ่งเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเอสฟิตมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ได้ตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด และ (2) ในฐานะหน่วยภาษี เอสฟิตมีหน้าที่ตามกฎหมายบัญชีและภาษีอากร ในการเก็บข้อมูลการจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษี ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเอกสารดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ทั้งหมดที่เอสฟิตอาจมีภายใต้กรอบกฎหมาย เอสฟิตมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
• เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการที่เอสฟิตต้องดำเนินการให้แก่ผู้ใช้บริการ เอสฟิตย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวในการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ การให้บริการและการติดต่ออื่นๆตลอดระยะเวลาการให้บริการ และเพื่อรับประกันการให้บริการทั้งหมดให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เอสฟิตจึงมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการรักษา ซึ่งอาจรวมถึงการรับและบริหารจัดการนัดของผู้ใช้บริการ การติดตามแจ้งเตือนการเข้ารับบริการตามกำหนด และอาจรวมถึงการติดต่อรับข้อสอบถามหรือร้องเรียนใดๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้รับการรักษาผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงผ่าน Social Media
ทั้งนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการ หรือการติดต่อสอบถามนี้ เอสฟิตสงวนสิทธิที่จะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการและมีประวัติการใช้บริการกับเอสฟิตอยู่
• เพื่อการปกป้องประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเอสฟิต โดยไม่กระทบสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูล เอสฟิตสงวนสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ (1) ป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายและการเตรียมการข้อต่อสู้ของเอสฟิต ในขั้นตอนการดำเนินคดี ที่เอสฟิตหรือผู้ใช้บริการอาจมีระหว่างกัน ซึ่งเอสฟิตสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นเวลาเท่าที่จำเป็นตามที่เอสฟิตหรือผู้ให้บริการ มีสิทธิตามกรอบอายุความในกฎหมาย โดยจะกำหนดเป็นเวลาที่เหมาะสมเพื่อการปกป้องต่อสู้สิทธิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการปรับปรุงบริการของเอสฟิตให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (3) การปรับ ปรุงการให้บริการในอนาคตอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและเอสฟิต ผ่านการฝึกอบรมพนักงาน และการพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ และ (4) การใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ทำการตลาดในการหากลุ่มบุคคลทั่วไปอื่นที่อาจมีความสนใจเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการ ในลักษณะของการทำการตลาดแบบ Lookalike ผ่าน Facebook Platform

สำหรับการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อจุดประสงค์ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเอสฟิต ที่ระบุไว้นี้ เอสฟิตสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่เหมาะสม และเอสฟิตรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินส่วน ทั้งนี้เอสฟิตเคารพสิทธิการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

• เมื่อท่านให้ความยินยอม เอสฟิตอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการทำสื่อการสอน การทำการตลาด และสื่อสารประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น และข่าวสารอื่นๆที่ผู้ใช้บริการอาจให้ความสนใจ หรือนำภาพการใช้บริการไปจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของเอสฟิต ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว เอสฟิตจะให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการนั้นพิจารณาตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ก่อนการเปิดเผยหรือเผยแพร่

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

โดยหลักการ เอสฟิตรับประกันจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการให้แก่ บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคล ดังต่อไปนี้ ซึ่งเอสฟิตอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังกล่าว

• ผู้ให้บริการภายนอก ที่เอสฟิตอาจว่าจ้างเพื่อการให้บริการต่างๆ ที่จำเป็นของเอสฟิต ให้แก่ผู้ใช้บริการได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง (1) บุคลากรสัญญาว่าจ้างภายนอกทั้งหมดที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ซึ่งได้รับการติดต่อเพื่อให้บริการในนามของเอสฟิต (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคอื่นๆ หรือผู้ให้บริการวินิจฉัยวิเคราะห์โรคเฉพาะทางอื่นที่เอสฟิตอาจมีความจำเป็นต้องปรึกษาเฉพาะบางกรณี เพื่อรับประกันการให้ บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เอสฟิตจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกเพื่อใช้บริการปรึกษา หรือวินิจฉัยเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว และ (3) ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่ปรึกษาเฉพาะทางที่เอสฟิตอาจว่าจ้าง เพื่อการบริหารจัดการการเงิน กฎหมาย ภาษี หรือบริการอื่นๆ

สำหรับการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกนี้ เอสฟิตจะกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่จะมีการส่งต่อเปิดเผยดังกล่าว โดยต้องดำเนินการผ่านการจัดทำมาตรการในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และการจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำกัดขอบเขตจุดประสงค์การเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น
• หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่เอสฟิตอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงคำสั่งของหน่วยงานราชการในการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้สำหรับการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลภายใต้หลัก การกฎหมายหรือคำสั่งดังกล่าว เอสฟิตรับประกันดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น
• เมื่อท่านให้ความยินยอม เอสฟิตอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บุคคลอื่นที่ผู้ใช้บริการอาจกำหนดให้ความยินยอมให้เอสฟิตเปิดเผย

4. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เอสฟิตให้ความสำคัญและรับประกันความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้เอสฟิตได้กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว โดยเหมาะสมกับลักษณะความอ่อนไหวของข้อมูล ทั้งนี้เอสฟิตจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สิทธิของผู้รับการรักษาในฐานะเจ้าของข้อมูล

เอสฟิตรับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของเอสฟิต โดยเอสฟิตรับประกันว่า ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้ที่มีภายใต้กฎหมายได้

• สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เว้นเป็นกรณีที่เอสฟิตอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดภายใต้กฎหมายในการเปิดเผย หรือมอบสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้รับการรักษา หรือจะเป็นกรณีการเปิดเผยที่อาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเกินสมควร
• สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่โรงพยาบาลทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
• สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อผู้รับการรักษาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
• สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
• สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังเอสฟิต เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ และเอสฟิตจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ท่านสามารถส่งมาที่อีเมล [s.fitrehab@gmail.com] หรือเบอร์โทรศัพท์ [088-766-8888] หรือส่งไปรษณีย์มาที่ [บริษัท จีเนียส เฮลท์ จำกัด ที่อยู่ 2102/2 Change Center ซอยลาดพร้าว 84 ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ]

088-766-8888 LINE ID : @sfitrehab

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ และคุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า