คลังความรู้


Senior Exercise การออกกำลังกายผู้สูงอายุ

ทำ ไมต้องออกกำ ลังกำยผู้สูงอำยุ เมื่อร่างกายเริ่มเข้าสู่วัย “สูงอายุ” ประสิทธิภาพในร่างกายหลายๆอย่างจะเริ่มถดถอยลง ด้านการ เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จะเริ่มอ่อนแอและเชื่องช้าลง เนื่องมาจากขนาดของมัดกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่น ของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความสามารถของระบบหัวใจและการหายใจลดต ่าลง ด้านการ เปลี่ยนแปลงทางด้านสมอง มีอาการหลงลืมได้ง่าย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ มีอารมณ์ไม่คงที่ อ่อนไหวง่าย และวิตกกังวล ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการออกก าลังกาย โดยต้องท าอย่างสม ่าเสมอและ ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนออกก าลังกาย ในกรณีที่ ผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัว กำรออกกำ ลังกำยในผู้สูงอำยุแบ่งออกได้ดังนี้ 1.เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น ลดโอกาสในการบาดเจ็บจาก การท ากิจกรรมต่างๆ และป้องกันอาการข้อติด 2.เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มระบบการเผาผลาญของ ร่างกายให้ดีขึ้น 3.ฝึกการทรงตัว 4.เพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพื่อให้หัวใจ ปอด ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจท างานได้ดีขึ้น ประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำย 1.ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น ลดโอกาสเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิต และโรคหลอดเลือดสมอง 2.ชะลอความถดถอยของร่างกายและความชรา ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 3.กล้ามเนื้อและข้อต่อมีความแข็งแรงขึ้น 4.การทรงตัวดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการหกล้ม 5.ช่วยลดความเครียด ลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล สุขภาพจิตดีขึ้น 6.ช่วยลดน ้าหนัก 7.เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรค 8.การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้น 9.ระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีขึ้

Share
Related posts
...
โรคกระดูกสันหลังคด

ภาวะที่กระดูกสันหลังโค้งงอไปทางด้านใดด้านหนึ่ง และอาจมีหรือไม่มีการบิดหมุนของกระดูกสันหลังร่วมด้วย

อ่านเพิ่มเติม
...
Intensive Treatment การรักษาความพิการแบบเข้มข้น

การรักษาแบบเข้มข้น หรือ Intensive Treatment เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและตรงจุดกับการรักษาความพิการ เพื่อให้อาการกลับมาปกติหรือใกล้เคียงปกติอีกครั้ง โดยมีระยะเวลาจำกัด ภายใน 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม
...
รู้จักกับ Office Syndrome อาการปวดร้าวจากการทำงาน

Office Syndrome คือสัญญาณเตือนจากร่างกายที่บ่งบอกว่าเราอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพในขณะทำงานเพียงพอ ด้วยการปรับปรุงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานของเรา รวมทั้งการใช้เทคนิคการป้องกันและการรักษาที่เหมาะสม เราสามารถลดหรือกำจัดอาการเหล่านี้ได้ ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุขภาพดี.

อ่านเพิ่มเติม
...
หุ่นยนต์ช่วยเดิน เสมือนจริง (Exoskeleton)

หุ่นยนต์ช่วยเดิน เสมือนจริง (Exoskeleton) คือหุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ที่ช่วยในการเดินและทำงานทดแทนกำลังกล้ามเนื้อที่หายไป สำหรับผู้ป่วยอัมพาตช่วงล่าง ผู้ป่วยอ่อนแรง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน กลับมาลุกขึ้นยืนและเดิน โดย หุ่นยนต์ช่วยเดิน นี้จะช่วยกระตุ้น CPG หรือกระตุ้นวงจรประสาท ยิ่งกระตุ้นได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งทำให้ร่างกายฟื้นคืนเร็วเท่านั้นได้โดยหุ่นยนต์เปรียบเสมือนตัวช่วยพยุงร่างกาย และรักษาสมดุลในการทรงตัวให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงในการทรงตัวและการก้าวเดิน ช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกเดินเสมือนจริงกับพื้น ผู้ป่วยจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินอยู่บนพื้นจริง ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหมุดบิดช่วงข้อเข่า เอว สะโพก มีการเอียงตัวไปด้านหน้าและด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากการเดินบนพื้นจริงไม่ใช่เดินบนลู่วิ่ง และไม่ต้องล็อคเอว ล็อคเชิงกรานไว้เหมือนอย่างหุ่นยนต์รุ่นเก่าๆ ช่วยให้เกิดกล้ามเนื้อบริเวณเอว หลัง และสะโพกฟื้นตัวได้ดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของเซลล์สมองตามมา ก้าวขาทิ้งน้ำหนักซ้ายและขวา บิดสะโพกไปข้างหน้า และลงข้าง สลับกันไปมา รูปแบบการเดินที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นประจำ ลักษณะการฝึกเดินลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม
...
Senior Exercise การออกกำลังกายผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุการทำงานของร่างกายไม่มีความแข๊งแรงเหมือนเดิม เราจึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบการรักษา

อ่านเพิ่มเติม
...
โปรแกรมการรักษาแบบเอสฟิตรีแฮป sfitrehab program

โปรแกรมการรักษาแบบเอสฟิตรีแฮป ศาสตร์การรักษาความพิการที่ได้ผลลัพท์ดีและตรงจุดนั้น คือ การที่ทีมการรักษาและผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชา รวมไปถึงเทคโนโลยี ร่วมออกแบบวางแผนการรักษา โดยดึงจุดเด่นของแต่ละการรักษา เข้ามาผสมผสานเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น และเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นเป้าหมายสูงสุดเพื่อการหายที่ยั่งยืนและมีปสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม